PRIVACY VERKLARING

1. Garantie inzake een rechtmatige en veilige verwerking van persoonsgegevens

Elke klant kan erop rekenen dat zijn persoonsgegevens op een faire en rechtmatige manier worden verwerkt. Dit betekent dat de gegevens enkel worden verwerkt voor de hieronder beschreven legitieme doeleinden. Balerdon bvba garandeert bovendien dat de verwerking altijd voldoende, evenredig en niet buitensporig is. We zullen uw persoonsgegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk bewaren. We zullen uw gegevens echter bijhouden zolang uw account actief is of zolang wij uw persoonsgegevens nodig hebben om u een bepaalde service te kunnen aanbieden. Balerdon bvba heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen stemmen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn evenredig met de mogelijke ernst van het risico. Het risico op accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot en enige andere ongeoorloofde verwerking van de gegevens is tot een minimum beperkt. Jammer genoeg kan geen enkel risico volledig worden vermeden. Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot de IT-systemen van Balerdon bvba zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken.

2. Recht van verzet

Elke klant kan verzet aantekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Dit recht van verzet geldt enkel als er hiervoor voldoende gerechtvaardigde en zwaarwichtige redenen zijn. De uitzonderingen uiteengezet in artikel 5, (b) en (c) van de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn ook van toepassing op dit recht van verzet. De klant mag te allen tijde, kosteloos en zonder meer verzet aantekenen tegen de voorgestelde verwerking van zijn persoonsgegevens indien de gegevens werden verkregen voor direct-marketingdoeleinden. U hebt ook het recht te eisen dat al uw persoonsgegevens die werden verkregen en die onvolledig of irrelevant zijn, worden verwijderd en/of te bepalen dat deze niet mogen worden gebruikt, ongeacht het verwerkingsdoel. Dit geldt ook voor persoonsgegevens die niet mogen worden geregistreerd, bekend gemaakt en behouden, of persoonsgegevens die nog worden bewaard na afloop van de toegestane periode. U kunt dit recht te allen tijde, kosteloos en zonder verdere rechtvaardiging uitoefenen. De klant kan dit recht uitoefenen middels een ondertekend schriftelijk verzoek gericht aan Balerdon bvba verstuurd per aangetekende post. Balerdon bvba verbindt zich ertoe passende maatregelen te nemen binnen vijftien (15) werkdagen na ontvangst van het verzoek.

3. Recht op toegang

Elke klant die zijn identiteit kan aantonen heeft het recht op toegang tot alle informatie over de verwerking van zijn persoonsgegevens door Balerdon bvba, zoals uiteengezet in de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit omvat informatie over de doeleinden van deze verwerking, het soort informatie dat wordt verwerkt en de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt. Deze privacyverklaring is een eerste indicatie. De klant kan dit recht uitoefenen middels een ondertekend schriftelijk verzoek gericht aan Balerdon bvba verstuurd per aangetekende post. Balerdon bvba verbindt zich ertoe passende maatregelen te nemen binnen vijftien (15) werkdagen na ontvangst van het verzoek.

4. Recht op correctie

Balerdon bvba hecht groot belang aan de verzameling van accurate gegevens. Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kunnen daarom altijd worden gecorrigeerd of zelfs verwijderd. Omdat we onmogelijk altijd op de hoogte kunnen zijn over enige fouten ten aanzien van, de onvolledigheid of onjuistheid van uw persoonsgegevens, is het aan u, de klant, om onjuistheden of weglatingen te melden en de nodige correcties aan uw geregistreerde gegevens aan te brengen. Indien u zelf het nodige niet kunt doen, neem dan contact met ons op middels een ondertekend schriftelijk verzoek verstuurd per aangetekende post. Balerdon bvba zal binnen vijftien (15) werkdagen de nodige maatregelen treffen door wijzigingen of correcties aan te brengen aan uw persoonsgegevens of door uw persoonsgegevens te verwijderen. Aangezien de verwijdering hoofdzakelijk betrekking heeft op de zichtbaarheid is het dus mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

BALERDON bvba

Houten Schoen 79

9100 SINT-NIKLAAS

info@balerdon.be

Tel.: +32 468 261 620

BTW nr.: BE0567 980 233